نهال خیال

سرو بالای کمان ابرو اگر تیر زند/عاشق آنست که بر دیده نهد پیکان را